Team

Abhik Saha

Abhik Saha

Founder & CTO

Akshay Jain

Akshay Jain

COO

Prahlad Tripathi

Prahlad Tripathi

Advisor

Anil Gupta

Anil Gupta

Senior Advisor

Anurag Sarda

Anurag Sarda

UI / UX

Maulik Tanna

Maulik Tanna

Android Developer