Team

Abhik Saha

Abhik Saha

Founder & CTO

Harshit Jain

Harshit Jain

Partner Alliance Manager

Prahlad Tripathi

Prahlad Tripathi

Advisor